Wat is de BAC?

De Algemene Ledenvergadering (AV) van Vereniging MUST kiest uit hun midden een nieuw bestuur:
 Statuten, Artikel 9 (bestuur), lid 2
“De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De Algemene Vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.”
Om dit proces te stroomlijnen, stelt de AV een BenoemingsAdviesCommissie, kortweg BAC aan. Deze commissie is belast met het uitbrengen van een benoemingsadvies voor het nieuwe MUST bestuur.
Uiteindelijk stemt de AV over het uitgebrachte advies.
Verdere zaken omtrent de BAC worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement van MUST.

Artikel 12             BenoemingsAdviesCommissie (BAC)

 1.  De BAC is belast met het uitvoeren van de sollicitatieprocedure zoals door de AV vastgesteld.
 2.  De BAC dient zich te houden aan de sollicitatieprocedure zoals vastgesteld door de AV.
 3.  Het bestuur stelt de BAC ter goedkeuring voor aan de AV. De AV benoemt de BAC en ontslaat haar van haar verantwoordelijkheid nadat haar taken afgerond zijn. De benoeming van de BAC vindt plaats uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de AV waarin wordt gestemd over het nieuw te vormen bestuur.
 4. De BAC geeft uiterlijk op de laatste AV van het verenigingsjaar een advies af aan de AV over het nieuw te vormen bestuur, waarna de AV wel of niet instemt met dit advies.
 5. Het bestuur levert uiterlijk drie maanden voor de AV waarin wordt gestemd over het nieuw te vormen bestuur, een profielenschets voor het nieuw te vormen bestuur aan en legt deze ter instemming voor aan de AV.
 6. Aanvullingen op dit artikel zijn te vinden in de sollicitatieprocedure, welke is vastgesteld door de AV.

BenoemingsAdviesCommissie

De Algemene Vergadering (AV) van Vereniging MUST kiest uit hun midden een nieuw bestuur. Om dit proces te stroomlijnen, stelt de AV een BenoemingsAdviesCommissie (kortweg BAC) aan. Deze commissie is belast met het uitbrengen van een benoemingsadvies voor het nieuwe MUST bestuur. Uiteindelijk stemt de AV over dit advies.

In de Algemene Vergadering van Vereniging MUST, d.d. 22 februari 2018 is voor het jaar 2018 de volgende BAC vastgesteld:

 • Jelle Koopman:
  • Lid, student Bouwtechnische Bedrijfskunde.
 • Maja Mešković:             
  • Alumna, Penningmeester Vereniging MUST 2015-2016.
 • Kelvin Zomer:
  • Alumnus, Voorzitter Vereniging MUST 2014-2015.
 • Jasmijn Simpson:
  • Bestuurslid, Penningmeester & Algemeen Bestuurslid Commissies Vereniging MUST 2017-2018.

 

Hieronder volgt per persoon een toelichting:

Jelle Koopman

Lid van de vereniging en momenteel in zijn tweede bestuursjaar bij OSHU. Jelle Koopman heeft in het DB van de Instituutsraad en de voormalige faculteitsraad gezeten, daarnaast is Jelle raadslid vanuit lijst MUST in de HSR. Jelle heeft hierdoor veel kennis van de medezeggenschap en de inhoudelijke kant van de vereniging. Ook heeft Jelle ervaring binnen de BAC van de HU, voor de directeur Kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad. Jelle studeert Bouwtechnische Bedrijfskunde. Zijn positieve, kritische blik en open houding worden erg gewaardeerd, en hij kan zich goed inzetten voor een fijne sfeer tijdens de sollicitatieprocedure.

Maja Mešković

Alumna van de vereniging en penningmeester van het bestuur 2015-2016. Maja heeft in het DB gezeten van de voormalige faculteitsraad van Natuur & Techniek en heeft veel kennis opgedaan binnen de medezeggenschap. Zij heeft ruime kennis van de vereniging en de inhoudelijke kant van MUST. Maja heeft zojuist haar opleiding in Zoölogie afgerond. Haar kritische blik en directe mening worden erg gewaardeerd en zullen goed van pas komen bij de sollicitatieprocedure. Ook zal zij de ervaring van haar sollicitatie en bestuursjaar meenemen in het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

Kelvin Zomer

Kelvin heeft een ruime kennis van de vereniging, als alumnus van de vereniging en voorzitter van het bestuur 2014-2015. Kelvin is voor het tweede jaar actief binnen de Raad van Advies van de vereniging, en heeft een open en luisterende houding. Daarnaast is hij vanuit zijn opleiding Medische Hulpverlening getraind in communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen en het geven van reflecties. Ook zal hij zijn ervaring van zijn sollicitatie en zijn bestuursjaar meenemen in het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

Jasmijn Simpson

In haar opleiding Human Resource Management is Jasmijn getraind in communicatieve vaardigheden, het professionaliseren van sollicitatieprocedures en het geven van reflecties. Zij heeft daarnaast ook HR-ervaring vanuit haar vorige stage bij Start People, waar zij veel kennis heeft opgedaan op het gebied van sollicitaties en selectie. Deze kwaliteiten zal zij inzetten tijdens de sollicitatieprocedure, waarbij zij de sollicitanten goed kan observeren en hun kwaliteiten en uitdagingen goed kan herkennen. Ook zal Jasmijn haar opgedane kennis van haar sollicitatieprocedure van vorig jaar en haar ervaringen van samenwerken in het huidige bestuur meenemen in het uitvoeren van de taken van de BAC.

Reserve BAC-lid 

Daarnaast is er een reserve BAC lid aangesteld, die in het geval van nood bijv. langdurige ziekte een BAC lid kan vervangen. Deze persoon hoeft niet door de AV ingestemd te worden. Dit jaar is het reserve BAC-lid: Nigel van Hattum.