Wat is de BAC?

De Algemene Ledenvergadering (AV) van Vereniging MUST kiest uit hun midden een nieuw bestuur:
 
 
 
 Statuten, Artikel 9 (bestuur), lid 2
“De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De Algemene Vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.”
 
 
 
Om dit proces te stroomlijnen, stelt de AV een BenoemingsAdviesCommissie, kortweg BAC aan. Deze commissie is belast met het uitbrengen van een benoemingsadvies voor het nieuwe MUST bestuur.
Uiteindelijk stemt de AV over het uitgebrachte advies.
 
Verdere zaken omtrent de BAC worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement van MUST.
 

Artikel 12             BenoemingsAdviesCommissie (BAC)

  1.  De BAC is belast met het uitvoeren van de sollicitatieprocedure zoals door de AV vastgesteld.
  2.  De BAC dient zich te houden aan de sollicitatieprocedure zoals vastgesteld door de AV.
  3.  Het bestuur stelt de BAC ter goedkeuring voor aan de AV. De AV benoemt de BAC en ontslaat haar van haar verantwoordelijkheid nadat haar taken afgerond zijn. De benoeming van de BAC vindt plaats uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de AV waarin wordt gestemd over het nieuw te vormen bestuur.
  4. De BAC geeft uiterlijk op de laatste AV van het verenigingsjaar een advies af aan de AV over het nieuw te vormen bestuur, waarna de AV wel of niet instemt met dit advies.
  5. Het bestuur levert uiterlijk drie maanden voor de AV waarin wordt gestemd over het nieuw te vormen bestuur, een profielenschets voor het nieuw te vormen bestuur aan en legt deze ter instemming voor aan de AV.
  6. Aanvullingen op dit artikel zijn te vinden in de sollicitatieprocedure, welke is vastgesteld door de AV.

BenoemingsAdviesCommissie

Wij zijn van mening dat deze kandidaat BAC leden elkaar aanvullen en de sollicitanten vanuit verschillende oogpunten kunnen doorlichten. Wij hebben er vertrouwen in dat deze BAC leden een goede voordracht aan de AV zullen opleveren. De argumentatie hiervoor kunnen jullie hieronder vinden.
 
Leonie van Heijningen Leonie is alumnus van de vereniging en oud-bestuurslid. Zij doet momenteel de master Business Administration aan Rotterdam School of Management, Erasmus University. Leonie heeft meerdere jaren ervaring in het werken in een groot bedrijf en kennis over hoe een sollicitatieprocedure eruit ziet. Daarnaast heeft ze ook meerdere jaren ervaring binnen MUST. Zo heeft ze in 2013-2014 de functie van vicevoorzitter en algemeen bestuurslid commissies bekleed, in 2014-2015 de functie secretaris en maakte zij in 2015-2016 al eerder onderdeel uit van de BAC. Deze bonk aan ervaringen kan Leonie goed meenemen tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuw MUST bestuur.
 
Falco van Netten Falco zit nu in zijn tweede jaar van de opleiding Bedrijfskunde. Hij heeft twee jaar gewerkt in de sale. Op dit moment loopt hij stage bij de Persgroep in Amsterdam. Falco heeft geen ervaring met sollicitatieprocedures, maar zou hierin graag meer ervaring in willen opdoen. Hij beschikt over een grote hoeveelheid mensenkennis wat hij goed kan inzetten tijdens de sollicitatieprocedure. Daarnaast kan Falco als voorzitter van het huidige bestuur zijn ervaringen en opgedane kennis inzetten bij het uitvoeren van de taken van de BAC.
 
Thianna Noordzij Thianna is alumnus en tevens oud-bestuurslid. In 2015-2016 was zij de voorzitter van MUST. Tevens maakte zij in 2014 deel uit van de redactie van de vereniging. Op dit moment is zij trainee: adviseur vereniging V&VN bij Studelta. Thianna heeft een duidelijke blik en visie op hoe een nieuw kandidaatsbestuur eruit moet zien. Deze visie heeft zij onder andere opgedaan door haar ervaring als RvA lid en zal zij goed kunnen inzetten tijdens de solicitatieprocedure.
 
Justin Church Justin is eerstejaars student Logistics Management. Hij is erg creatief en heeft een frisse blik met betrekking tot de vereniging. Hij zal een mening kunnen vormen die buiten cultuur van MUST zal zijn. Dit is een mooie aanvulling om Vereniging MUST verder te brengen en door MUST eventueel een nieuwe creatieve weg in te laten slaan.
 
Vertrouwenspersoon: Ike Haasjes